««« Terug naar ZOAB Home
 

18-09-2015 Asbest in het Bouwbesluit 2012

Informatieblad
Asbest in het Bouwbesluit 2012
Wilt u een woning, schuur of bedrijfsgebouw renoveren of slopen? Gaat u verbouwen, een nieuwe keuken, badkamer of dakkapel plaatsen? De kans is groot dat u asbest tegenkomt in een huis of bouwwerk gebouwd vóór 1994.

Informatieblad
Asbest in het Bouwbesluit 2012
Download hier het informatie blad

Inhoud pagina: Bouwbesluit 2012
Het Bouwbesluit 2012 is per 1 april 2012 in werking.
Het Bouwbesluit bevat voorschriften voor het bouwen, gebruiken en (geheel of deels) slopen van bouwwerken. Hieronder staan de belangrijkste aspecten van het Bouwbesluit over slopen en asbest uitgewerkt. De voor de leesbaarheid herschreven teksten komen uit het Besluit en de Nota van toelichting. Zie het van toepassing zijnde Besluit en de Nota van toelichting voor de oorspronkelijke tekst. Naast het Bouwbesluit gelden ook de regels uit het Asbestverwijderingsbesluit 2005, het Arbeidsomstandighedenbesluit en de Woningwet. Doordat het Bouwbesluit 2012 van toepassing is veranderen ook de Woningwet en het Asbestverwijderingsbesluit.

Sloopmelding in plaats van sloopvergunning
Met de invoering van het Bouwbesluit vervalt de omgevingsvergunning voor het slopen van bouwwerken volgens de Woningwet. In plaats daarvan geldt nu een meldingsplicht. Wel is het mogelijk dat volgens andere wetgeving zoals de Monumentenwet voor het slopen een vergunning nodig is.

Paragraaf 1.7 ‘Procedure sloopwerkzaamheden' bevat voorschriften voor de sloper. Dit is degene die ook de sloopmelding doet. Ook een ander mag onder voorwaarden deze melding doen.
De meldingsplicht, in plaats van een vergunningplicht, betekent geen enkele verlaging van de prioriteit voor de asbestverwijdering. De toelichting op deze paragraaf benadrukt dit. Men kan een sloopmelding via het omgevingsloket indienen.

Wanneer is een sloopmelding verplicht?
Men moet een sloopmelding indienen als er meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt. Ook moet men een sloopmelding indienen als men asbest gaat verwijderen. Bij kleine verbouwingen zonder asbest is dus geen sloopmelding nodig. Als men tijdens een kleine verbouwing asbest vindt wat men moet verwijderen, is een sloopmelding alsnog nodig.

Een aantal beroeps- of bedrijfsmatige verwijderingshandelingen zijn niet meldingsplichtig. Deze handelingen staan in het besluit beschreven. Een voorbeeld hiervan is het verwijderen van geklemde vloerplaten onder verwarmingstoestellen.

Verder zijn van de meldingsplicht vrijgesteld een sloop:
• volgens een besluit volgens artikel 13 van de Woningwet
• de toepassing van bestuursdwang of het opleggen van een last onder dwangsom
• van een seizoensgebonden bouwwerk.

Termijn sloopmelding
De melding moet minimaal vier weken voor de begin van de sloopwerkzaamheden ingediend zijn.Het bevoegd gezag kan afwijken van deze termijn. Dit kan bijvoorbeeld in gevallen van een directe noodzaak tot sloop bij een calamiteit.

In bepaalde gevallen van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden mag deze termijn tot 5 werkdagen worden beperkt. Dit kan als de normale termijn zou leiden tot onnodige leegstand of ernstige belemmering van het gebruiksgenot.

Voor particulieren geldt ook een termijn van 5 werkdagen. Deze termijn geldt voor de verwijdering van in het besluit genoemde hechtgebonden asbesthoudende toepassingen. Een voorbeeld hiervan is het verwijderen van maximaal 35 m3 geschroefde hechtgebonden asbesthoudende golfplaten per (kadastraal) perceel.

Degene die gaat slopen moet de start van die werkzaamheden melden bij het bevoegd gezag. Deze melding moet het bevoegd gezag minstens twee dagen voor de feitelijke start van de werkzaamheden hebben. Dit staat in artikel 1.33 van het Besluit. Ook moet deze persoon de beëindiging van de werkzaamheden na uiterlijk een werkdag melden aan het bevoegd gezag.
Aan te leveren gegevens bij een sloopmelding

De indiener van de sloopmelding moet bij de melding bepaalde gegevens overleggen. In artikel 1.26 lid 6 staat dat het onder meer gaat om de volgende gegevens:
• de naam en het adres van de eigenaar van het te slopen bouwwerk
• een asbestinventarisatierapport

Niet alle gegevens aangeleverd, wat dan?
Een sloopmelding is alleen ingediend als alle in artikel 1.26 genoemde gegevens met het meldingsformulier zijn aangeleverd. Als er gegevens ontbreken, dan is de sloop dus niet gemeld. Het bevoegd gezag kan in dit geval handhavend optreden door een zogenoemde (preventieve) herstelsanctie.

Aanleveren asbestinventarisatie
Het Bouwbesluit bepaalt niet wanneer een asbestinventarisatierapport nodig is. Dit is geregeld in artikel 3 van het Asbestverwijderingsbesluit 2005. In Artikel 4 van dat besluit staan de uitzonderingen daarop. Zo is er geen asbestinventarisatierapport nodig als het bouwwerk dateert na 1 januari 1994.

Wanneer het Asbestverwijderingsbesluit een asbestinventarisatierapport verplicht stelt moet dit rapport ook met de sloopmelding worden ingeleverd. Deze bepaling staat in het Bouwbesluit 2012 artikel 1.26 lid 6 onder g.

De indieningswijze van de sloopmelding
De sloopmelding kan digitaal gedaan worden via het omgevingsloket. Daarnaast kan ook een papieren formulier worden gebruikt. Dit formulier kan zelf samengesteld worden op het omgevingsloket.

Bron:
DCMR Milieudienst Rijnmond
Aan deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend. No rights shall be derived from this e-mail.
 

  Foto: Bestuursvergadering aan boord bij de Voorzitter  
 

Bron: Metro.nl
http://www.metronieuws.nl/binnenland/rotterdam/2015/08/woonboot-vast-onder-viaduct-noorderkanaal

 
««« Terug naar ZOAB Home  
   
 
Menu

 

 

 

 
 
 
 
 
SNEL MENU AANMELDEN
 
Aanmelden Nieuwsbrief voor het laatste nieuws of belangrijke mededelingen
Klik hier om je aan te melden

Aanmelden als lid van de Vereniging ZOAB en krijg toegang tot de site
Klik hier om je aan te melden

FORUM

Praat mee in het Forum van ZOAB
over van alles met en over
en om het wonen op het water.

Klik hier om je aan te melden

CONTACT

Het algemene e-mailadres van
ZOAB voor alle vragen: info@zoabrotterdam.nl

Bankrekening: ING 8129483

       
© 2013 Vereniging ZOAB Rotterdam | lid worden | Opzeggen | Contact | Privacy Beleid |